Thông báo cảng vụ
Phòng Tổ chức Hành chính thông báo v/v thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm (21/11/2013)

 

              CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

       CẢNG VỤ HÀNG HẢI THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                            Thanh Hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các Phòng nghiệp vụ, Đại diện 

          Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Phòng Tổ chức Hành chính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức làm phiếu đánh giá viên chức năm 2013 và kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức (gửi về Phòng TCHC trước ngày 05/12/2013) cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Mục đích đánh giá: Mục đích của đánh giá công chức, viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức.

Căn cứ đánh giá công chức, viên chức:

Việc đánh giá công chức, viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật công chức năm 2008;

2. Thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật viên chức năm 2010;

3. Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

4. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

Đối tượng đánh giá:

 Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nội dung đánh giá:

- Đối với công chức thực hiện căn cứ từ Điều 55 đến Điều 58 Luật cán bộ, công chức (xin gửi mẫu kèm theo)

- Đối với viên chức nội dung đánh giá thực hiện theo Điều 41 Luật Viên chức (xin gửi mẫu kèm theo)

3. Quy trình đánh giá:

a . Quy trình đánh giá công chức nội dung đánh giá thực hiện theo Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

* Giám đốc:

            - Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Ban Giám đốc họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Giám đốc được Cục Hàng hải Việt Nam trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.

* Phó Giám đốc:

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

- Giám đốc nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác;  

- Tập thể lãnh đạo họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Giám đốc kết luận và quyết định xếp loại viên chức tại cuộc họp đánh giá viên chức hàng năm. 

b. Quy trình đánh giá viên chức thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể các bước tiến hành như sau:

* Đối với viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý: (Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn từ cấp Phòng, đại diện trở lên, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý)

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Tập thể cơ quan tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Giám đốc chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp loại đối với viên chức và thông báo đến viên chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể.

4. Việc thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật viên chức.

a. Đánh giá viên chức theo các nội dung được quy định tại Điều 16,17 và Điều 18 Luật Viên chức năm 2012.

b. Kết quả phân loại viên chức được công khai trong toàn đơn vị.

c. Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

d. Các trường hợp đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật viên chức. Việc đánh giá viên chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời hạn biệt phái do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo trình tự, thủ tục của công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, biệt phái viên chức.

II. BỔ SUNG HỒ SƠ VÀ LÍ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

          1.Mục đích: Bổ sung kịp thời, đầy đủ các thông tin mới có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức phục vụ công tác cập nhật hồ sơ công chức, viên chức.

            2. Nội dung: bổ sung lý lịch, công chức, viên chức những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của công chức, viên chức từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.

            3. Ghi bổ sung những thông tin theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (gửi kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Đại diện quán triệt các yêu cầu về công tác đánh giá công chức, viên chức, để thực hiện việc đánh giá và hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức theo hướng dẫn.

 Nơi nhận:

-         Như kính gửi (để thực hiện);

-         Giám đốc (để B/cáo);

-         Phó giám đốc (để B/cáo);

-         Website của cơ quan;

-         Lưu: VT, TCHC.                                                                                  

 

                        TL. GIÁM ĐỐC

        TR. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

 

                          Lê Duy Hải

 Tải về "phiếu đánh giá viên chức" và "phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức" dưới đây.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC    PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

In tin   


Các tin khác:
 Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo v/v chọn cử cán bộ đăng ký bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tai nước ngoài năm 2013 (05/11/13)
 Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố trong ngành hàng hải. (21/10/13)
 Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa cử người tham gia hội đồng thẩm định Kế hoạch ỨPSCTD của Cty đầu tư và TM dầu khí Nghi Sơn. (21/10/13)
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường thông báo v/v cử người tham gia hội đồng thẩm định Kế hoạch ỨPSCTD của Cty đầu tư và TM dầu khí Nghi Sơn. (21/10/13)
 Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo v/v đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố trong ngành hàng hải. (21/10/13)
 Quyết định của Giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa v/v phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải (14/10/13)
 Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo về chương trình học bổng phát triển nguồn nhân luwcjcao Việt Nam (JDS) năm 2014 (11/10/13)
 Quyết định của Giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa v/v phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải. (11/10/13)
 Thông báo về việc treo cờ rủ trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (11/10/13)
 Triển khai chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư (10/10/13)
 Công văn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (10/10/13)
 Danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa năm 2013 (10/10/13)
 Danh sách trích ngang, quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, khóa VI 2013 (09/10/13)
 Thông báo tuyển dụng (09/10/13)
 Sở Nội Vụ Thanh Hóa mời dự tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2013 (09/10/13)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh