Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/2017)

Ngày 7/11/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

 THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 11/2017

Ngày 07/11/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 11/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 10/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 10/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, cụ thể:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo phòng PC duy trì thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các Doanh nghiệp, Hiệp hội tại địa phương. Văn bản số 4443/CHHVN-QLKCHTCB ngày 01/11/2017 V/v thực hiện Thông báo số 377/TB-BGTVT của BGTVT.

- Chỉ đạo phòng PC triển khai thực hiện Văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 10/10/2017 của Cục HHVN V/v triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên. (Phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư 23).

- Triển khai thực hiện những nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH chủ trì phối hợp với phòng PC và các Đại diện tổ chức thực hiện Văn bản số 4480/CHHVN-AT&ANHH ngày 02/11/2017 của Cục HHVN V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép.

- Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH tham mưu thực hiện Văn bản số 4329/CHHVN-CTHH ngày 26/10/2017 của Cục HHVN V/v Cầu cảng số 1, số 2 – Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH chủ trì phối hợp với Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4016/CHHVN-CTHH ngày 05/10/2017 V/v khai thác luồng hàng hải chuyên dùng – Bến cảng LHD Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCNHH xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN theo hướng dẫn của Cục HHVN tại Văn bản số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

+ Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Cục HHVN công tác xác định và điều tra tai nạn đâm va giữa tàu Sài Gòn Fortune và tàu cá TH91469TS, khẩn trương kết thúc báo cáo Cục HHVN.

+ Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH cùng Tổ điều tra tai nạn hàng hải báo cáo Cục HHVN phê duyệt Phương án trục vớt gia hạn thời gian điều tra tai nạn hàng hải tàu Đức Cường 06, nhanh chóng thực hiện trục vớt thanh thải xác tàu, hàng hóa trên tàu và kết thúc điều tra tai nạn hàng hải tàu Đức Cường.

- Phê duyệt phương an bảo đảm an toàn hàng hải

+ Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị về Quy chế phối hợp trong công tác PCTT TKCN và ATHH, về Quy hoạch các khu neo đậu, đánh giá các khu neo đậu tránh trú bão, đề xuất, bổ sung vào quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão dự kiến tại khu vực, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc KH TKCN 6 tháng cuối năm đã báo cáo Cục HH tại BC số 427/CVHHTH-AT&TTHH ngày 12/6/2017.

- Chỉ đạo các phòng, đại diện phân công cụ thể cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Dự án xã hội hóa thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn, có tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Phòng Pháp chế

- Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực trách nhiệm của phòng PC.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các Doanh nghiệp, Hiệp hội tại địa phương. Văn bản số 4443/CHHVN-QLKCHTCB ngày 01/11/2017 V/v thực hiện Thông báo số 377/TB-BGTVT của BGTVT (Hướng dẫn Cty Thăng Long thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định).

- Tổ chức Phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư 23 theo chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 10/10/2017 V/v triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên.

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 10 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp, hiệp hội vận tải địa phương;

- Lập h sơ trình Cục HHVN Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 1915/CHHVN-PC ngày 19/5/2017 về việc xây dựng, phê duyệt và ban hành nội quy cảng biển;

- Tiếp tục phối hợp với xí nghiệp khảo sát bảo đảm ATHH Miền Bắc thực hiện thủ tục công bố khu neo đậu kết hợp tránh trú bão khu vực Lệ Môn;

- Phối hợp với phòng TCHC sao in Bình đồ vùng nước cảng biển cung cấp cho phòng AT&TTHH, các Đại diện và phòng họp giao ban;

- Các công việc liên quan đến thực hiện Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của cơ quan;

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

4. Phòng Thanh tra - an toàn, an ninh hàng hải

- Tổ chức thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ mà phòng đã xây dựng theo kế hoạch năm 2017.

- Chủ trì phối hợp với phòng TCHC tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai thực hiện Văn bản số 4396/CHHVN-TTHH ngày 30/10/2017 của Cục HHVN V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của  Thanh tra ngành GTVT.

- Chủ trì phối hợp với Đại diện Lệ Môn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4187/CHHVN-QLKCHTCB ngày 17/10/2017 V/v chấp thuận kết quả kiểm định định kỳ Cầu cảng xăng dầu Quảng Hưng-Thanh Hóa.

- Tham mưu thực hiện Văn bản số 4329/CHHVN-CTHH ngày 26/10/2017 của Cục HHVN V/v Cầu cảng số 1, số 2 – Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải phương tiện đường bộ theo Kế hoạch phối hợp đã lập và Quy chế phối hợp và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Phối hợp Đại diện Lệ Môn, Nghi Sơn và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án BĐATHH đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, các công trình hàng hải: vét vũng quay, vùng nước, xây dựng cầu cảng số 3, 4 Bến cảng TH quốc tế Nghi Sơn; dự án luồng Lệ Môn. Giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư đối với các dự án: Bến cảng Container Long Sơn; cầu số 6 Công ty CP xuất khẩu Công Thanh.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra các điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu vào hoạt động tại các bến cảng: cầu cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn; Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Hoàn thành Dự thảo báo cáo tai nạn tàu Đức Cường 06 và đôn đốc chủ tàu khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 4292/CHHVN-ATANHH ngày 24/10/2017

- Báo cáo kết quả giải quyết đâm va giữa tàu Sai Gon Fortune và tàu cá TH 91469TS.

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng công trình Cầu cảng số 1, 2 - Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn (VB số 4329/CHHVN-CTHH ngày 26/10/2017 CHHVN).

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công.

5. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phối hợp với phòng TT-AT,ANHH tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai thực hiện Văn bản số 4396/CHHVN-TTHH ngày 30/10/2017 của Cục HHVN V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của  Thanh tra ngành GTVT.

- Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai thực hiện Văn bản số 4350/CHHVN-TCCB ngày 27/10/2017 của Cục HHVN V/v hướng bình xét Cờ Thi đua năm 2017.

- Quán triệt các phòng, Đại diện và chủ trì triển khai thực hiện Văn bản số 4132/CHHVN-TCCB ngày 12/10/2017 của Cục HHVN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ GTVT.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 4260/CHHVN-TCCB ngày 23/10/2017 của Cục HHVN V/v hoàn thiện Hồ sơ cán bộ.

+  Báo cáo tình hình thực hiện Quy tắc chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc phải làm và không được làm của cán bộ, CC,VC làm công tác Tổ chức, cán bộ (02/11);

+ B/c thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg (15/11);

- Tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ, đại diện để trình Giám đốc ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ, đại diện (trước 10/11)

- Trình Giám đốc ký ban hành Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, ký HĐLV đối với những người trúng tuyển trong đợt xét tuyển viên chức năm 2017.

- Mua Bảng thuỷ triều năm 2018 cho cơ quan.

- Phối hợp với phòng Tài vụ, các bộ phận có liên quan thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

6. Phòng Tài vụ

- Tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4472/CHHVN-TC ngày 02/11/2017 V/v thực hiện và xây dựng kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành.

- Nghiên cứu tham mưu áp dụng Văn bản số 4459/CHHVN-TC ngày 01/11/2017 của Cục HHVN V/v phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước.

- Chủ trì phối hợp với phòng TCHC tham mưu thực hiện Văn bản số 4183/CHHVN-TC ngày 17/10/2017 của Cục HHVN V/v đăng ký mua sắm tập trung cấp Bộ đợt II năm 2017.

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 11 và quý IV/2017.

- Kê khai nộp thuế tháng 10/2017.

- Tiếp tục triển khai báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục tr­ưởng Cục HHVN về việc hư­ớng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Chuẩn bị tài liệu bảo vệ dự toán ngân sách 2018 khi Cục HHVN yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đư­ợc phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2017.

- Tiếp tục phối hợp với phòng TCHC trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công.

- Tham gia công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ.

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình nạo vét của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1, 2 – Cảng Nghi Sơn theo Văn bản số 13214/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4480/CHHVN-AT&ANHH ngày 02/11/2017.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển theo quy định, báo cáo và xử lý kịp thời những đơn vị kinh doanh không chấp hành khung giá theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2791/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 06 tháng cuối năm và công văn số 2797/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, tăng cường công tác an ninh và phòng, chống khủng bố;

- Triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT,ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ pháp chế, an toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình trong vùng nước quản lý;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 782/CVHHTH-AT&TTHH ngày 18/10/2017 của CVHHTH về việc Cho phép phương tiện tiến hành thi công tháo, lắp đặt phao báo hiệu hang hải luồng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án nạo vét XHH tuyến luồng Lễ Môn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4480/CHHVN-AT&ANHH ngày 02/11/2017.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng TT-AT,ANHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Đôn đốc các tàu thuyền có thời gian neo chờ không làm hàng hoặc đón trả khách, không hoạt động dịch vụ từ 30 ngày trở lên phải lập phương án cho tàu thuyền neo chờ gửi Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa phê duyệt.

9. Phòng PC, TT-AT,ANHH và các Đại diện:

- Căn cứ Thông báo số 2330/CĐTNĐ-PTTV ngày 20/10/2017 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Về việc Bằng, Giấy CNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dụng để kiểm tra, giám sát trong quá trình làm thủ tục.

10. BCH Công đoàn và phòng TCHC:

- BCH Công đoàn chủ trì phối hợp với phòng TCHC tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 91/CHHVN-CĐCHHVN ngày 16/10/2017 của Cục trưởng Cục HHVN và BTV Công đoàn CHHVN V/v phát động nhắn tin ủng hộ chương trình Chung tay vì người nghèo 2017.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                      TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                            Lê Duy Hải

In tin   


Các tin khác:
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh