Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/2017)

của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau: Ngày 06/6/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu

 

 THÔNG BÁO

 

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 

 giao ban tháng 6/2017

 

Ngày 06/6/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba  đã kết luận như sau: 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2017

Các phòng, đại diện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại của tháng 5/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017, cụ thể:

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện phối hợp xây dựng quy trình kiểm tra, cấp phép cho các phương tiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 303/CHHVN-ATANHH ngày 24/01/2017 về việc thủ tục cấp phép rời cảng cho tàu biển, phương tiện VR-SB.

- Phòng PC; AT&TTHH và Đại diện Nghi Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1800/CHHVN-KHĐT ngày 12/5//2017 của Cục HHVN V/v Vị trí, quy mô xây dựng các công trình hàng hải thuộc Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Đôn đốc và yêu cầu các Doanh nghiệp cảng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 1797/CHHVN-QLKCHTCB ngày 12/5/2017 V/v tăng cường giám sát công tác kiểm định kết cấu hạ tầng cảng biển.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các đơn vị liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVn tại Văn bản số 1750/CHHVN-VTDVHH ngày 10/5/2017 V/v một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý vận chuyển vật tư nông nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, duy trì thiết bị phao Cospas-Sarsat trên tàu theo chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 1714/CHHVN-PC ngày 08/5/2017 V/v thực hiện quản lý, cung cấp dữ liệu phao EPIRB.

- Phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 1725/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017 V/v thu hồi cấp phép của tổ chức đăng kiểm.

- Thường xuyên phối hợp thực hiện Văn bản số 2009/CHHVN-ATANHH ngày 25/5/2017 của Cục HHVN V/v tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội.

- Phối hợp thực hiện Thông báo số 744/CĐTNĐ-PTTV ngày 26/4/2017 của Cục ĐTNĐ Việt Nam Về việc Bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dụng.

- Phòng AT&TTHH chủ trì phối hợp với phòng PC và các Đại diện triển khai thực hiện Văn bản số 2069/CHHVN-ATANHH ngày 30/5/2017  của Cục HHVN V/v tình hình cướp biển tại vùng biển phía tây Philippines.

- Các phòng và Đại diện chủ động cập nhật đầy đủ các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 2098/CHHVN-ĐKTBTV ngày 01/6/2017  của Cục HHVN V/v triển khai áp dụng bố trí định biên trên tàu biển theo quy định của Thông tư 37/2016/TT-BGTVT.

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo Ban soạn thảo sửa đổi bổ sung Nội quy cảng biển Thanh Hóa, hoàn thành trước ngày 25/6/2017.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với phòng AT&TTHH và Đại diện Lệ Môn thực hiện nghiêm túc Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa số 4764/UBND-CN ngày 04/5/2017 V/v yêu cầu tạm dừng việc nạo vét, duy tu luồng hàng hải Lệ Môn của Cty Thăng Long và Văn bản số 1200/CHHVN-QLKCHTCB ngày 30/3/2017 cảu Cục HHVN V/v thực hiện hợp đồng Dự án XHH nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.

- Chỉ đạo phòng PC, AT&TTHH và Đại diện Lệ Môn khắc phục và hoàn thiện những tồn tại mà Đoàn Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ ra tại Biên bản làm việc ngày 24/5/2017.

- Thực hiện công văn số 2005/CHHVN- KHCNMT ngày 17/5/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT. (b/c hàng tháng)         

 - Tiếp tục thực hiện công văn số 3125/CHHVN-QLKCHTCB ngày 5/8/20016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn  theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dụng ngân sách nhà nước. (b/c hàng tháng)

- Thực hiện công văn số 4636/CHHVN- KHCNMT ngày 21/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án XHH (b/c hàng tháng)

- Thực hiện quyết định số 335/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam: Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về việc  công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.                                                                         (b/c ngày 05 hàng tháng)                                                                         

- Thực hiện công văn số: 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển. (b/c trước ngày 15 tháng đầu mỗi quí)

- Tiếp tục thực hiện công văn số: 3554/CHHVN- KHCNMT ngày 8/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số: 10155/UBND-CN ngày 8/9/20016 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩ, không sử dung ngân sách.

 - Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/20016 của Cục hàng hải Việt Nam và công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/20016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

    - Căn cứ thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo phòng PC xây dựng bình đồ vùng nước b/c CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…..

 - Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Thực hiện công văn số 1200/CHHVN-QLKCHTCB ngày 30/3/2017 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.

- TT thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện công văn số 4767/UBND-CN ngày 04/5/2017 của UBDN tỉnh Thanh Hóa về việc yêu cầu tạm dừng việc nạo vét, duy tu luồng hàng hải Lệ Môn của Công ty Thăng Long.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Tổ chức triển khai phối hợp thực hiện Văn bản số 234/TKCNKVI-PHCN ngày 05/6/2017 của Trung tâm PHTKCNHH khu vực 1 V/v Phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn đi biển, tìm kiếm cứu nạn.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO cơ quan:

+ Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác duy trì và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo các phòng, đại diện rà soát các quy trình nghiệp vụ, các quy chế, quy định nội bộ; cập nhật các thủ tục hành chính, quy trình quản lý chất lượng sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới; đề xuất, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch đánh giá nội bộ cơ quan năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Chỉ đạo thực hiện nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp của BCH PCTT&TKCN tổng kết đánh giá công tác PCTT, TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (Văn bản số 345/TB-BCH PCTT&TKCN ngày 15/5/2017)

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An ninh thông tin hàng hải, An ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

+ Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ đã được nêu trong Thông báo kết luận cuộc họp của Ban an ninh khu neo đậu làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa. (Văn bản số 334/TB-BAN ngày 12/5/2017)

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban an ninh khu neo đậu tàu chờ làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước các cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa quy định tại văn bản số 381/CVHHTH-BAN ngày 23/5/2017.

+ Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực công tác được phân công .

3. Phòng Pháp chế

- Chủ trì phối hợp với các phòng và Đại diện triển khai thực hiện Văn bản số 2063/CHHVN-VTDVHH ngày 30/5/2017  của Cục HHVN V/v rà soát hệ thống hóa các báo cáo, chế độ báo cáo trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 54/2015/TT BGTVT;

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến Dự án thiết lập Khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn;

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác đăng ký và cấp sổ thuyền viên;

- Các báo cáo Quý II/2017 về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thống kê các công trình đang thi công xây dựng trong vùng nước cảng biển;

- Triển khai thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo ISO cơ quan tại cuộc họp ngày 18/4/2017;

- Tổ chức xây dựng, tham mưu trình Cục HHVN về Dự thảo Nội quy cảng biển và ban hành sau khi được Cục HHVN phê duyệt

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan.

4. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Chủ trì phối hợp với phòng PC và các Đại diện triển khai thực hiện Văn bản số 2009/CHHVN-ATANHH ngày 25/5/2017 của Cục HHVN V/v tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội.

- Tổng kết, đánh giá thực tiễn 6 năm thi hành Luật thanh tra theo yêu cầu của Cục HHVN tại Văn bản số 1888/CHHVN-TTHH ngày 18/5/2017 V/v tổng kết thi hành luật thanh tra năm 2010 (B/c trước ngày 09/6/2017).

- Triển khai thực hiện Văn bản số 2119/CHHVN-ATANHH ngày 02/6/2017  của Cục HHVN V/v triển khai các nhiệm vụ của Quy chế phối hợp giữa Cục HHVN và Cục ĐK VN.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và Cục HHVN và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 triển khai thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải và an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 kiểm tra và phối hợp với các Đại diện tuyên truyền, phổ biển và triển khai đến các tàu hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng cơ nguy cơ cướp biển, cướp có vũ trang cao tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam và đơn vị xây dựng. Phối hợp với các Đại diện triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 và chỉ đạo của CHHVN tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BGTVT.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục triển khai kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển Thanh Hóa và báo cáo theo sự chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP; chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm tải kiểm soát tải phương tiện đường bộ tại các Bến cảng TH và Quy chế phối hợp.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế kiểm tra đối với tàu biển hoạt động trong khu vực.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và đơn vị xây dựng và phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy thực hiện Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015 Trong công tác bảo đảm an ninh HH, phòng chống khủng bố và trộm cướp đối với tàu thuyền neo đậu tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải, nạo vét luồng: bến cảng Gang thép Nghi Sơn; luồng cảng chuyên dùng LHD Nghi Sơn theo Phương án BĐATHH đã được phê duyệt; Phối hợp Đại diện Lễ Môn kiểm tra, giám sát thi công xây dựng Bến thủy nội địa Hưng Phú; phương án điều chỉnh nạo vét, duy tu tuyến luồng Lễ Môn theo văn bản số: 3125/CHHVN-QLKCHTCB ngày 05/8/2016 của CHHVN và phối hợp Đại diện Lễ Môn, cơ quan liên kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét luồng Lễ Môn theo chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số: 1200/CHHVN-QLKCHTCB ngày 30/3/2017; văn bản số: 2764/UBND-CN ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp với Phòng PC, Đại diện Nghi Sơn phê duyệt Phương án BĐATHH và kiểm tra, giám sát thi công Bến cảng container Long Sơn và theo văn bản số 1411/CHHVN-KHĐT ngày 14/4/2017 của CHHVN v/v Thỏa thuận vị trí, quy mô bến cảng container Long Sơn tại KKT Nghi Sơn và và âu đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà.

- Tổ chức triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp cảng và đơn vị hoạt động hàng hải trong KV quản lý theo Quyết định số 1937/QĐ-CHHVN ngày 15/12/2016.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra các điều kiện về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với bến cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn để đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Phó Cục trưởng CHHVN Nguyễn Hoàng tại Thông báo kết luận số 796/TB-CHHVN ngày 02/3/2016; Thông báo kết luận số 4276/TB-CHHVN ngày 28/10/2016.

- Tiếp tục phối hợp với Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát cho tàu vào khu neo đậu chuyển tải tại vùng biển Nghi Sơn Thanh Hóa do Công ty CP DVKT Nghi Sơn (VB số 535/CHHVN-CTHH ngày 16/02/2017).

- Triển khai thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT, TKCN năm 2017.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Nghiên cứu kỹ và tham mưu thực hiện Văn bản số1848/CHHVN-TCCB ngày 16/5/2017 của Cục HHVN.

- Tham mưu triển khai thực hiện Văn bản số 2107/CHHVN-TCCB ngày 02/6/2017  của Cục HHVN V/v điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ HHTH.

- Báo cáo kiểm điểmcông tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017 và đề xuất giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm (08/6)

- Báo cáo Danh sách Lao động, tiền lương (10/6).

- Báo cáo số lượng, chất lượng CCVC,LĐ (10/6)

- Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BGTVT (15/6)

- Báo cáo Thanh tra chuyên ngành, GQKNTC, PCTN (15/6)

- Rà soát, hệ thống hóa các báo cáo, chế độ báo cáo trong lĩnh vực GTVT gửi về phòng Pháp chế (18/6)

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (20/6)

- Triển khai Hướng dẫn số 06 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Rà soát quy hoạch cán bộ theo nội dung công văn số 1615/CHHVN-TCCB báo cáo kết quả về Cục Hàng hải Việt Nam (trước ngày 30/6)

- Báo cáo tình hình, kết quả xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính (30/6)

- Phối hợp với Phòng AT&TTHH, Đại diện Nghi Sơn để bổ sung nhân sự cho Đại diện Nghi Sơn thực hiện công tác kiểm soát tải trọng của phương tiện vào, ra tại các cảng biển.

- Trình Giám đốc ban hành Quyết định kiện toàn lại Ban soạn thảo Quy chế nội bộ.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ cơ quan, thông qua Hội nghị triển khai nhiệ vụ 6 tháng cuối năm. (Ban soạn thảo Quy chế)

- Thực hện nhiệ vụ được phân công dự án đầu tư đóng mới ca nô công vụ

- Phối hợp với phòng Tài vụ trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công.

6. Phòng Tài vụ

- Tham mưu triển khai thực hiện Văn bản số 2176/CHHVN-TC ngày 31/5/2017 của Cục HHVN V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao; Văn bản số 2104/CHHVN-TC ngày 02/6/2017 của Cục HHVN V/v chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ trực tuyến của KBNN.

- Hướng dẫn Đại diện Lễ Môn về thủ tục hợp đồng và thanh toán thuê phương tiện thủy chở cán bộ đi làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động hàng hải khu vực Lễ Môn

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 6.

- Phối hợp với phòng TCHC trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công.

- Công tác Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Công tác Ban chỉ đạo ISO .

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Chủ trì phối hợp với các phòng PC; AT&TTHH và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Văn bản số 1817/CHHVN-CTHH ngày 12/5/2017 của Cục HHVN V/v Bến cảng Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp nhận tàu thuyền ra, vào vận hành thử nghiệm nhà máy.

- Lưu ý khi các tàu nhận hàng quặng các loại phải báo cáo ngay cho các cơ quan liên quan để phối hợp và kịp thời phát hiện tình trạng buôn lậu.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017 của Cục HHVN V/v thủ tục cấp phép rời cảng cho tàu biển, phương tiện VR-SB.

- Hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền viên thực hiện văn bản số 658/CHHVN-VTDVHH ngày 23/02/2017 về việc Triển khai sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động Hàng hải (MLC 2006).

- Thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại văn bản số 517/CHHVN-KHCNMT ngày 15/02/2017.

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 01/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 10/11/2016 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 164/CHHVN-ATANHH ngày 15/01/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tàu biển Việt Nam không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT, AIS.

- Bố trí người sử dụng, khai thác hệ thống CNTT thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT theo yêu cầu nội dung công văn số 614/CHHVN-KHCNMT ngày 22/02/2016.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1771/CHHVN-KHCNMT ngày 29/4/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3002/CHHVN-VPIMOVN ngày 27/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thu phí IMO.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 632/QĐ-CVHHTH ngày 21/9/2016 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải thi công cầu cảng số 3,4,2A và nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng quốc tế Gang thép Nghi Sơn.

- Đôn đốc các tàu, chủ tàu nộp phí IMO theo nội dung công văn số 1828/CHHVN-VPIMOVN ngày 13/5/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2334/CHHVN-VTDHH ngày 09/6/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ.

- Thực hiện Kế hoạch số: 5120/CHHVN-TTHH ngày 26/12/2016 của CHHVN về việc thông báo Kế hoạch kiểm thanh tra, kiểm tra năm 2017 của BGTVT.

- Thực hiện văn bản số 1286/CHHVN-AT&ANHH ngày 07/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc lưu ý điều kiện thời tiết trước khi cấp phép cho phương tiện rời cảng.

- Thực hiện văn bản số 1368/CHHVN-AT&TTHH ngày 13/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tình trạng bắt cóc thuyền viên trên tàu biển trong vùng biển Sulu-celebes và Đông Sabah.

- Thực hiện văn bản số 1386/CHHVN-PC ngày 14/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu Posh Venture hoạt động tại vùng biển Việt Nam.

- Thực hiện văn bản số 744/CĐTNĐ-PTTV ngày 26/4/2017 của Cục Đường thủy nội địa Thông báo về việc Bằng, GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dụng.

- Thực hiện văn bản số 20/CVHHTH-PC ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện văn bản số 1713/CHHVN-PC ngày 08/5/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Chính phủ Sierra Leone sử dụng Giấy chứng nhận điện tử cấp cho tàu từ ngày 02/6/2017.

- Thực hiện văn bản số 1714/CHHVN-PC ngày 08/5/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện việc quản lý, cung cấp dữ liệu phao EPIRB.

- Thực hiện văn bản số 1724/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

- Thực hiện văn bản số 1725/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thu hồi cấp phép của tổ chức đăng kiểm.

- Thực hiện văn bản số 1750/CHHVN-VTDVHH ngày 10/5/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý vận chuyển vật tư nông nghiệp.

- Thực hiện văn bản số 1471/SGTVT-KHTC ngày 10/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét cho phép tàu có trọng tải trên 50.000 DWT ra vào cảng Nghi Sơn.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Lưu ý khi các tàu nhận hàng quặng các loại phải báo cáo ngay cho các cơ quan liên quan để phối hợp và kịp thời phát hiện tình trạng buôn lậu.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của đơn vị.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

9. Công tác đoàn thể

- Tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 (BCH Chi đoàn)

- Tổ chức Ngày Nười cao tuổi Việt Nam (BCH Công đoàn)

- Tham gia Giải Bóng đá mi ni khu vực Miền Trung tại TP Đông Hà, Quảng trị từ ngày 12-15/6 (Đội bóng đá)

 

Nơi nhận:                                                                                 TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC.

                                                                                                                    Lê Duy Hải

Một số hình ành nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. (21/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2016 (06/10/16)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10 và Quý IV năm 2016 (06/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2016 (07/09/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2016 (05/08/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2016 (05/08/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh