Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/2017)

Ngày 3/8/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

 THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 8/2017

Ngày 03/8/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 7/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2017 như sau:

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

 

 

 

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Pháp chế thực hiện báo cáo định kỳ.

- Tiếp tục thực hiện công văn số: 3554/CHHVN- KHCNMT ngày 8/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số: 10155/UBND-CN ngày 8/9/20016 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dung ngân sách.

          -Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/20016 của Cục hàng hải Việt Nam và công văn số: 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/20016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

          - Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo phòng PC xây dựng bình đồ vùng nước b/c CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…..

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện công văn số 2358/CHHVN- VTDVHH ngày 16/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện Kết luận số 11-KL-TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo phòng PC tổ chức thực hiện Văn bản số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 của Cục HHVN V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các DN. Hiệp hội tại địa phương. (Tổ chức họp)

- Chỉ đạo phòng PC và các Đại diện triển khai thực hiện ký số và cấp Giấy phép điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển (bắt đầu từ ngày 01/8/2017) theo yêu cầu của Cục HHVN tại Văn bản số 2994/CHHVN-PC ngày 27/7/2017.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với phòng AT&TTHH và Đại diện Lệ Môn  tổ chức thực hiện Văn bản số 2252/CHHVN-PC ngày 09/6/2017 của Cục HHVN V/v tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ của Nhà đầu tư trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các Dự án XHH; Văn bản số 2733/CHHVN-QLKCHTCB ngày 07/7/2017 Cục HHVN V/v khởi công Dự án XHH nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với phòng AT&TTHH; Đại diện và các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện Văn bản số 2223/CHHVN-CTHH ngày 08/6/2017 của Cục HHVN V/v Khai thác tạm Bến cảng tổng hợp Gang thép Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với phòng PC; AT&TTHH: TCHC và Tài vụ kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng và Đại diện 6 tháng đầu năm 2017.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với phòng AT&TTHH và phòng Tài vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 (Các cơ quan QLNN và các Doanh nghiệp Cảng, DN vận tải biển, Chủ tàu và các Đại lý hàng hải…), kết hợp phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với phòng AT&TTHH và Đại diện Nghi Sơn tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2753/CHHVN-KHĐT ngày 11/7/2017 V/v luồng nhánh, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng Long Sơn.

- Chỉ đạo phòng PC; AT&TTHH và Đại diện Lệ Môn khắc phục ngay những tồn tại theo Biên bản làm việc ngày 24/5/2017 mà Đoàn Thanh tra Bộ GTVT đã kiểm tra, phát hiện.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO cơ quan:

+ Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác duy trì và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo các phòng, đại diện rà soát các quy trình nghiệp vụ, các quy chế, quy định nội bộ; cập nhật các thủ tục hành chính, quy trình quản lý chất lượng sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới; đề xuất, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch đánh giá nội bộ cơ quan năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

+ Chỉ đạo khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế toàn bộ vùng nước cảng biển bao gồm cảng, luồng hàng hải, các công trình hàng hải, tàu công vụ, phương tiện có thể tham gia công tác TKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa...phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, TKCNHH.

+ Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc KH TKCN 6 tháng cuối năm đã báo cáo Cục HH tại BC số 427/CVHHTH-AT&TTHH ngày 12/6/2017.

+ Tham dự diễn tập TKCN tại Quảng Ninh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An ninh thông tin hàng hải, An ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban an ninh khu neo đậu tàu chờ làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước các cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

+ Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế vùng nước cảng biển khu vực Thanh Hóa phục vụ công tác đảm bảo an ninh khu vực neo đậu cho tàu thuyền.

- Chỉ đạo phối hợp với Trung tâm TKCN khu vực 1 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn hàng hải, nâng cao nhận thức cho người đi biển.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận tại các cuộc họp của BCĐ ISO, BCH PCTT &TKCN, Ban An ninh khu neo đậu cho tàu thuyền. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Những trường hợp chây ỳ, không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng, báo cáo Giám đốc để xử lý.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2017 theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam năm 2017 tại công văn số 2271/CHHVN - AT&ANHH ngày 09/6/2017.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Ban Thanh tra nhân dân:

- Ban thanh tra nhân dân chủ trì phối hợp với phòng TCHC và Tài vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ của cơ quan; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa năm 2017 và hàng quý phải có báo cáo kết quả cụ thể.

4. Công tác phối hợp của Phòng PC; AT&TTHH; TCHC và các Đại diện:

- Nghiêm túc triển khai và phối hợp thực hiện Văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của Cục HHVN V/v chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2407/CHHVN-ATANHH ngày 20/6/2017 V/v thống nhất cách áp dụng các quy định chở xô hàng rắn rời.

- Phối hợp duy trì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2923/CHHVN-ATANHH ngày 21/7/2017 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quý III năm 2017.

- Phòng AT&TTHH và các Đại diện tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát an ninh khu vực cảng biển theo như chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2797/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017.

- Phòng AT&TTHH chủ trì phối hợp với phòng PC và các Đại diện  triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 6 tháng cuối năm theo yêu cầu của Cục HHVN tại Công văn số 2791/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017.

- Phòng PC, Đại diện Lệ Môn và Nghi Sơn triển khai thực hiện ký số và cấp các giấy phép điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3032/CHHVN-KHCNMT ngày 31/7/2017.

5. Phòng Pháp chế

- Luôn duy trì phối hợp với Đại diện Lệ Môn thực hiện Văn bản số 2252/CHHVN-PC ngày 09/6/2017 của Cục HHVN V/v tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ của Nhà đầu tư trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các Dự án XHH.

- Bộ luật HHVN 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 thay thế Bộ luật HHVN 2005, đề nghị phòng PC chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Thanh Hóa, Các phòng AT&TTHH; Tài vụ tổng hợp các văn bản liên quan để cùng phối hợp tuyên truyền.

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải và Thông tư số 54/2015/TT BGTVT;

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến Dự án thiết lập Khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn;

- Báo cáo Cục HHVN về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7 theo QĐ số 335/QĐ-CHHVN ngày 28/3/2017;

- Phối hợp với Xí nghiệp khảo sát BĐATHHMB hoàn thành Bình đồ vùng nước cảng biển Thanh Hóa trình Cục HHVN xem xét ban hành;

- Họp Tổ soạn thảo Nội quy cảng biển, thống nhất ý kiến, trình Giám đốc xem xét trước khi tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan.

6. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Thường xuyên tổ chức thực hiện Văn bản số 2252/CHHVN-PC ngày 09/6/2017 của Cục HHVN V/v tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ của Nhà đầu tư trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các Dự án XHH.

- Chủ trì phối hợp với phòng PC và các Đại diện thường xuyên tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2262/CHHVN-AT&ANHH ngày 09/6/2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; Văn bản số 2209/CHHVN-PC ngày 08/6/2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự duy trì hoạt động thiết bị LRIT trên tàu.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Cty CP Gang thép Nghi Sơn tại Văn bản số 6398/UBND-THKH ngày 08/6/2017 V/v tàu đổ thải tại vùng biển giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để phối hợp kiểm tra, giám sát.

- Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để phối hợp với phòng PC tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng có liên quan.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa như: Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017; Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Quyết định số 267/QĐ-CHHVN ngày 14/3/2017; văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội theo chỉ đạo của CHHVN tại các văn bản: số 1702/CHHVN-KHCNMT ngày 8/5/2017; số 1724/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017); số 2009/CHHVN-ATANHH ngày 25/5/2017; số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến tàu biển VN 100% hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải phương tiện đường bộ theo Kế hoạch phối hợp đã lập và Quy chế phối hợp và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn các nghiệp vụ an toàn đi biển và TKCN.

- Phối hợp với Trung tâm PHTKCNHH khu vực I và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức truyên truyền pháp luật và tập huấn công tác TKCN, an toàn cho người đi biển.

- Phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 sửa đổi, bổ sung lại Quy chế phối hợp theo chi đạo của Cục HH Việt Nam tại văn bản số 2119/CHHVN-ATANHH ngày 02/6/2017 v/v triển khai các nhiệm vụ của Quy chế phối hợp giữa Cục HH Việt Nam và Cục ĐK Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Phối hợp Đại diện Lệ Môn, Nghi Sơn và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án BĐATHH đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, dự án nạo vét vũng quay, vùng nước Bến cảng TH quốc  tế Nghi Sơn; dự án luồng Lệ Môn; công tác bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường dự án xây dựng Bến cảng Container Long Sơn và âu neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà, Tĩnh Gia.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra các điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với bến cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn; Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn trong giai đoạn thử nghiệm để hoàn thành thủ tục công bố theo chỉ đạo của CHHVN.

- Tổ chức thực hiện nghiệm túc các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo, yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam, cơ quan có liên quan.

7. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tiếp tục thực hiện những công việc vẫn còn hiệu lực đã phân công trong tháng 7/2017 (toàn phòng)

+ Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Báo cáo tình hình kết quả xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính Quý III/2017. (31/8)

- Phối hợp với phòng Tài vụ triển thực hiện Văn bản số 2309/CHHVN-TCCB ngày 14/6/2017 của Cục HHVN V/v triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Tham mưu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Quyết định số 1061/QĐ-CHHVN ngày 24/7/2017 Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Cục HHVN đến năm 2020.  

- Tham gia Hội đồng xét tuyển viên chức khi có Quyết định của Cục HHVN

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đến năm 2020.

- Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

- Tổ chức liên hoan chia tay với đ/c Vũ Đình Hồng về nghỉ hưu theo chế độ.

- Tiếp tục tuyên tryền và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và các VBQPPL liên quan đến CC,VC, người lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với CC,VC, người lao động.

- Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản công.

- Thực hiện các công tác khác được cấp trên giao. 

8. Phòng Tài vụ

- Hoàn thành 100% công việc chuyên môn của phòng cả về chất lượng, khối lượng và tiến độ

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của tháng 7/2017.

- Tiếp tục thực hiện báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2317/CHHVN-TC ngày 14/6/2017.

- Phối hợp với phòng PC và các Đại diện tổ chức phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến các đối tượng liên quan, như Doanh nghiệp Cảng, DN vận tải biển, Chủ tàu và các Đại lý hàng hải…

- Triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2408/CHHVN-TC ngày 20/6/2017 V/v đề nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Tham mưu thực hiện Văn bản số 512/KBTH-KSC ngày 04/7/2017 của Kho bạc nhà nước Thanh Hóa V/v chuẩn bị các điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Văn bản số 2446/CHHVN-TC ngày 22/6/2017 của Cục HHVN   V/v triển khai thực hiện Thông tư số 342/2016/TT-BTC.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 2779/CHHVN-TC ngày 11/7/2017 của Cục HHVN V/v đối chiếu số liệu quyết toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2016.

- Nghiên cứu thực hiện Văn bản số 2646/CHHVN-TC ngày 03/7/2017 của Cục HHVN V/v thu phí neo đậu đối với tàu thuyền vào, rời khu chuyển tải tạm thời thuộc dự án XHH nạo vét.

- Tham mưu triển khai thực hiện Văn bản số 2450/CHHVN-TC ngày 22/6/2017 của Cục HHVN V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách.

- Chủ trì phối hợp với phòng PC, đại diện Lệ Môn và Nghi Sơn nghiên cứu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3034/CHHVN-TC ngày 31/7/2017 V/v hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ thu, chi tài chính.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2017.

- Công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ.

- Kế hoạch công tác tháng 9/2017.

9. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Cty CP Gang thép Nghi Sơn tại Văn bản số 6398/UBND-THKH ngày 08/6/2017 V/v tàu đổ thải tại vùng biển giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để phối hợp kiểm tra, giám sát.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện Văn bản số 2209/CHHVN-PC ngày 08/6/2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự duy trì hoạt động thiết bị LRIT trên tàu.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 V/v kiểm tra cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng.

- Thường xuyên duy trì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2358/CHHVN-VTDVHH ngày 16/6/2017 V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

- Cần xác minh chặt chẽ đối với những tàu có Giấy phép rời cảng khi đến cảng không đúng với thực tế.

- Kiểm tra thực tế 100% các phương tiện về tải trọng hàng hóa, thuyền viên và Kế hoạch an ninh hàng hải trước khi rời cảng.

- Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Triển khai thực hiện công văn số 2994/CHHVN-PC ngày 27/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện ký số và cấp giấy phép điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

10. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện Văn bản số 2252/CHHVN-PC ngày 09/6/2017 của Cục HHVN V/v tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghĩa vụ của Nhà đầu tư trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các Dự án XHH.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện Văn bản số 2209/CHHVN-PC ngày 08/6/2017 V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự duy trì hoạt động thiết bị LRIT trên tàu.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 V/v kiểm tra cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng (Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch…) trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vi phạm về an toàn thực phẩm (Theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2358/CHHVN-VTDVHH ngày 16/6/2017 V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm).

- Thường xuyên duy trì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 2358/CHHVN-VTDVHH ngày 16/6/2017 V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

- Cần xác minh chặt chẽ đối với những tàu có Giấy phép rời cảng khi đến cảng không đúng với thực tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện ra, vào cảng, xử lý nghiêm minh những phương tiện vi phạm;

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.     

 

Nơi nhận:                                                                                 TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC. 

                                                                                              Lê Duy Hải

Một số hình ảnh nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. (21/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2016 (06/10/16)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10 và Quý IV năm 2016 (06/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2016 (07/09/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh