Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/2017)

Ngày 12/9/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 9/2017 

Ngày 12/9/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 9/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 8/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 như sau:  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017  

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

1.1. Thực hiện nhiệm vụ phân công theo Quyết định số 589/QĐ-CVHHTH ngày 8/8/2017 v/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

1.2. Chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện lĩnh vực công tác được phân công:

-  Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3554/CHHVN- KHCNMT ngày 8/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 10155/UBND-CN ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dung ngân sách.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/2016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

          - Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo phòng PC xây dựng bình đồ vùng nước b/c CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…..

          -Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện công văn số 2358/CHHVN- VTDVHH ngày 16/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện Kết luận số 11-KL-TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

           - Thực hiện công văn số 3282/CHHVN-VPIMOVN ngày 17/8/2017 của Cục hàng hải Việt Nam v/v thu hội phí IMO.

- Chỉ đạo phòng PC thực hiện Báo cáo định kỳ mỗi tháng 01 lần về kết quả thực hiện thủ tục điện tử đối với thủ tục hành chính cho tàu thuyền được quy định tại  Văn bản số 3490/CHHVN-KHCNMT ngày 31/8/2017của Cục HHVN.

- Chỉ đạo phòng PC hướng dẫn, kiểm tra Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn trong quá trình thực hiện Điều chỉnh quy mô luồng hàng hải chuyên dùng Bến cảng liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3441/CHHVN-KHĐT ngày 29/8/2017.

- Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện các thủ tục điện tử đối với các tàu thuyền vào, rời cảng theo yêu cầu tại Văn bản số 9411/BGTVT-VP ngày 18/8/2017 của Bộ GTVT V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017.

- Chỉ đạo phòng PC phối hợp với các đại diện nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3417/CHHVN-VTDVHH ngày 28/8/2017 V/v thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chỉ đạo phòng PC làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn điều chỉnh quy hoạch cấp khu vực vùng đất và vùng nước để xây dựng cầu cảng cho tàu công vụ neo đậu.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

+ Chỉ đạo khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế toàn bộ vùng nước cảng biển bao gồm cảng, luồng hàng hải, các công trình hàng hải, tàu công vụ, phương tiện có thể tham gia công tác TKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa...phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, TKCNHH.

+ Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban an ninh khu neo đậu tàu chờ làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước các cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

+ Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế vùng nước cảng biển khu vực Thanh Hóa phục vụ công tác đảm bảo an ninh khu vực neo đậu cho tàu thuyền.

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2017 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2271/CHHVN - AT&ANHH ngày 09/6/2017.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc KH TKCN 6 tháng cuối năm đã báo cáo Cục HH tại BC số 427/CVHHTH-AT&TTHH ngày 12/6/2017.

+ Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác duy trì và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo các phòng, đại diện rà soát các quy trình nghiệp vụ, các quy chế, quy định nội bộ; cập nhật các thủ tục hành chính, quy trình quản lý chất lượng sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới; đề xuất, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch đánh giá nội bộ cơ quan năm 2017.

- Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, nạo vét, xã hội hóa nạo vét, xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải, kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện và các công trình hàng hải khác.

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH phối hợp với Đại diện Lệ Môn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Thông báo Kết luận số 3458/TB-CHHVN ngày 30/8/2017.

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH phối hợp với Đại diện Lệ Môn và các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện thực tế của cảng thuộc kho 661 -  Cục xăng dầu theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3350/CHHVN-PC ngày 22/8/2017 V/v tàu thuyền hoạt động tại Cảng quân sự Nam Ngạn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH làm văn bản yêu cầu Cty CP vận tải Đức Cường khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06.

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thự hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

          - Báo cáo Cục HHVN về tình hình, kết quả giải quyết TTHC Quý III;

          - Tham mưu cho tổ soạn thảo tổ chức lấy ý kiến thống nhất nội bộ lần cuối Dự thảo Nội quy cảng biển và gửi bản Dự thảo đến các cơ quan đơn vị liên quan để xin ý kiến;

          - Phối hợp với Xí nghiệp khảo sát BĐATHHMB hoàn thiện Bình đồ vùng nước cảng biển; gửi Bình đồ giấy và dữ liệu điện tử cho Cảng vụ HHTH để trình Cục HHVN;

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo. 

4. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3036/CHHVN-KHCNMT ngày 31/7/2017 V/v báo cáo về tình hình thực thi Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL).

- Tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3187/CHHVN-ATANHH ngày 14/8/2017 V/v thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2017 (CIC).

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa như: Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017; Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Quyết định số 267/QĐ-CHHVN ngày 14/3/2017; văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội theo chỉ đạo của CHHVN tại các văn bản: số 1702/CHHVN-KHCNMT ngày 8/5/2017; số 1724/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017); số 2009/CHHVN-ATANHH ngày 25/5/2017; số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải phương tiện đường bộ theo Kế hoạch phối hợp đã lập và Quy chế phối hợp và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn các nghiệp vụ an toàn đi biển và TKCN.

- Phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 sửa đổi, bổ sung lại Quy chế phối hợp theo chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 2119/CHHVN-ATANHH ngày 02/6/2017 v/v Triển khai các nhiệm vụ của Quy chế phối hợp giữa CHHVN và CĐKVN.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Phối hợp Đại diện Lệ Môn, Nghi Sơn và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án BĐATHH đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, dự án nạo vét vũng quay, vùng nước Bến cảng TH quốc  tế Nghi Sơn; dự án luồng Lệ Môn; công tác bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường dự án xây dựng Bến cảng Container Long Sơn.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra các điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu vào hoạt động tại các bến cảng: cầu cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn; Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Thực hiện điều tra tai nạn tàu Đức Cường 06 theo chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 3115/CHHVN-ATANHH ngày 07/8/2017.

- Thực hiện xác minh, điều tra đâm va giữa tàu Sai Gon Fortune và tàu cá TH 91469TS theo chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 3307/CHHVN-ATANHH ngày 18/8/2017.

- Tăng cường các giải pháp BĐATH trong dịp lễ 2/9/2017 theo chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 3401/CHHVN-ATANHH ngày 25/8/2017.

- Tổ chức thực hiện nghiệm túc các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tiếp tục thực hiện những công việc vẫn còn hiệu lực đã phân công trong tháng 8/2017 (toàn phòng)

- Tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức

- Báo cáo tình hình kết quả xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính Quý III/2017 (01/9)

- Chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu với Ban Thanh tra nhân dân theo nội dung văn bản số 01 ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GTVT về công tác cán bộ;

- Báo cáo công tác Thanh tra chuyên ngành GQKNTC và PCTN 9 tháng  - 17/9.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện của năm 2017.

- Kiểm tra, rà soát lại và tổng hợp Báo cáo những nội dung liên quan phục vụ cho công tác thanh tra theo yêu cầu của Cục HHVN tại Văn bản số 3193/CHHVN-TCCB ngày 14/8/2017.

- Tham mưu tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 3099/CHHVN-TCCB ngày 03/8/2017 V/v thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Cục HHVN đến năm 2020.

- Làm việc với Ban QL khu kunh tế Nghi Sơn để hoàn thiện thủ tục xin đất xây dựng Đại diện.

- Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản công.

- Thực hiện các công tác khác được cấp trên giao.

Công tác đoàn thể: Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022  

6. Phòng Tài vụ

- Hoàn thành các báo cáo nghiệp vụ tháng 9 năm 2017.

- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu chuẩn bị thực hiện báo cáo tài chính quý III/2017.

- Tiếp tục triển khai báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải.

- Thực hiện nội dung công văn số 3421/CHHVN-TC ngày 28/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc sắp xếp, xử lý xe ô tô.

- Triển khai thực hiện kết luận số 339/TB-VPCP ngày 04/8/2017 của Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu tại nội dung công văn số 3426/CHHVN-VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục HHVN.

- Tiếp thục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2017.

- Công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ.

7. Phòng PC; AT&TTHH; TCHC; Tài vụ và các Đại diện:

- Tổ chức quán triệt thực hiện Văn bản số 3426/CHHVN-VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục HHVN V/v Triển khai thực hiện kết luận số 339/TB-VPCP ngày 04/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện những nội dung liên quan theo yêu cầu của Cục HHVN tại Văn bản số 3278/CHHVN-VTDVHH ngày 17/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN.

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện nghiên cứu áp dụng thực hiện Việc sử dụng CSDL giấy phép sử dụng đài tàu và chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo hướng dẫn tại Văn bản số 3126/CHHVN-KHCNMT ngày 08/8/2017 của Cục HHVN.

- Kiểm tra, rà soát những nhiệm vụ được giao, nếu có khó khăn, vướng mắc tồn tại phải báo cáo kịp thời lãnh đạo phụ trách để giải quyết dứt điểm.

8. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2791/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 06 tháng cuối năm và công văn số 2797/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, tăng cường công tác an ninh và phòng, chống khủng bố.

- Triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn.

- Triển khai thực hiện công văn số 2994/CHHVN-PC ngày 27/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện ký số và cấp giấy phép điện tử cho tàu thuyền vào, rời cảng biển.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

9. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải trong dịp lễ Quốc khánh 02/9.

- Phối hợp kiểm tra thực tế cảng, trang thiết bị, nhân lực, phương án đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu trên cảng quân sự Nam Ngạn.

- Tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra, giám sát dự án nạo vét XHH tuyến luồng Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.      

 

Nơi nhận:                                                                                 TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                              Lê Duy Hải

 Một số hình ảnh nổi bật

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. (21/10/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh